Hội Viên

THẺ HỘI VIÊN HẠNG TOPAZ

  • Số điểm: Bắt đầu từ 0P điểm đến 600P điểm.

THẺ HỘI VIÊN HẠNG EMERALD

  • Số điểm: Bắt đầu từ 601P điểm đến 1500P điểm.

THẺ HỘI VIÊN HẠNG SAPPHIRE

  • Số điểm: Bắt đầu từ 1501 P điểm đến 3750 P điểm.

THẺ HỘI VIÊN HẠNG RUBY

  • Số điểm: Bắt đầu từ 3751P điểm đến 7400P điểm.

THẺ HỘI VIÊN HẠNG DIAMOND

  • Số điểm: Bắt đầu từ 7401P điểm đến 16000P điểm

THẺ HỘI VIÊN HẠNG BLACK DIAMOND

  • Số điểm: Bắt đầu từ 16001P điểm đến 32000P điểm.